Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Saysawang Thaise Massage & Wellness te Breda

 • Saysawang Thaise Massage & Wellness – hierna STM genoemd- verleent geen medische massages/ behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • STM verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld en kan tot staken van de behandeling leiden.
 • Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van STM en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van STM voortvloeien.
 • Intake en uw gezondheid: is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient cliënt dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit voorafgaand aan de behandeling beslist melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan STM.
 • Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • STM behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
 • Gedurende een massage/behandeling dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 • Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling. De behandeling dient direct na afloop contant afgerekend te worden. STM behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van STM geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van STM verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • STM stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de massagepraktijk.
 • STM is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van STM te komen. STM heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is STM gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, aangevuld, of vervangen, hoewel zulke wijzigingen niet van toepassing zijn op reeds verrichte boekingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.saysawang.nl
 • kadobonnen:
 • De kadobon dient vooraf aan het massageconsult, het liefst bij reservering, overlegd te worden en kan niet achteraf verzilverd worden.
 • Op elke kadobon is een geldigheidsdatum vermeld, indien deze niet is vermeld is de bon geldig tot één jaar na uitgifte hiervan.
 • Bij inlevering van de kadobon vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
 • Elke bon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. STM is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte beschadiging aan of op de kadobon of voor beschadiging, diefstal of verlies en zoekraken met de post van de kadobonnen.
 • Het reproduceren van de kadobonnen is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via STM.
  Andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en aangifte zal worden gedaan.
 • Kadobonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van een geldige handtekening van STM.
 • Bij verlies van een kadobon vervalt het recht op eventuele openstaande behandeling/massage.
  De kadobon is niet inwisselbaar voor contant geld.

Saysawang snelmenu: